• kuite11

Iň oňat Hytaý gözleg gullugy

“Yiwu Qetesh Trade Group Co., Ltd.”3 million haryt bilen dünýäniň kiçi haryt şäheri bolan Hytaýyň yiwu şäherinde ýerleşýär. Kompaniýa 2013-nji ýylda hasaba alnan maýasy 50 million rb. Saýlanan önümleriň, elektron söwdanyň we logistikanyň yiwu-daky artykmaçlyklaryna daýanmak bilen, halkara eksportyň wekilçilikli işini amala aşyrmak, terjime, satyn alyş, haryt ýygnamak üçin bir bitewi hyzmat bermek, Hytaýyň üpjünçilik zynjyrynyň ähli çeşmelerini birleşdirmek arkaly, gözden geçirmek, gaplamak, haryt barlagy we ş.m. önümçilikde gündelik iýmitleri, sumkalary, şaý-sepleri, iňňe dokma önümlerini öz içine alýar, ene we çaga enjamlary, sport önümleri, aşhana gap-gaçlary we enjamlary, aýakgap we şlýapa eşikleri we ş.m., Ketesh halkara ISO9001-den geçýär önümi öwrenmek we ösdürmek, önümçilik we gaýtadan işlemek, lomaý we paýlamak, 10-dan gowrak öz markasy we awtorlyk hukugy bolan giňişleýin daşary söwda kärhanalarynyň biri hökmünde hil dolandyryş ulgamy sertifikaty.   

Biz hakda
服务流程

Kompaniýa hakda

·1.Sorsing agenti hyzmaty, 10+ ýyllyk iş tejribesi bolan Hytaýy gurşap alýar; Dünýäniň iň uly lomaý bazarynda ýerleşýär
·2. Hiç hili gizlin tölegsiz zawoddan iň oňat baha; Doly hilli auditi, gözden geçirmegi we birleşdirmegi üpjün ediň
·3.On 20,000+ m2 ammar we mugt ammarly 10,000+ m2 sergi otagy we derrew eltip bermek üçin 10,000+ zat
·4.500+ Iňlis we beýleki dilleri erkin bilýän işgärler; Marka, gaplamak, surata düşürmek we wideo üçin hünärmen dizaýn topary
·5.10,000+ Hyzmatdaşlyk zawodlary; , 000ylda 10,000+ konteýner ibermek; 120-den gowrak ýurtdan 1500+ müşderi
·6.3% -5% pes komissiýa we maliýe hyzmaty; Wagtynda iň pes iberiş nyrhy we satuw hyzmatyndan soň tamamlanýar
·7.Bir bitewi çözgüt hyzmatyny üpjün ediji size ähli paket hyzmatyny berýär; Müşderi eýýäm zawod ýa-da logistika bilen işleýän bolsa-da, her jikme-jigi barlamaga kömek edip bileris.
·8. Dürli görnüşler ýa-da müşderiler üçin dürli iş usulyny hödürläň; Kiçi göwrümli müşderiler üçin aýratyn goldaw we orta we uly göwrümli müşderiler bilen çuňňur hyzmatdaşlygy teklip ediň.

Koprak oka
111111111

Hyzmatdaşlarymyzyň aýdýanlary

 • Mr Billy

  Jenap Billy

  Eime elmydama jikme-jik hyzmatlar bilen kömek etdi we Eime-i haladym, sebäbi olar gaty ökde, hemme zady oňat ýerine ýetirýär, ýöne ähli jikme-jiklikleri barlap bolýar. Olar meniň işime özleriniňki ýaly baha berýärler. Kompaniýa belli bir ululyga ýetende, Eime ýaly hünärmen we jikme-jik dolandyryş kompaniýasy hökman ilkinji saýlawdyr.
  Mrs Danielle

  Hanym Danielle

  Eime bilen başlanymda, kompaniýam kiçijikdi, ýöne Eime meni edýän zatlarymy dowam etdirmäge iman berýän hormat bilen meni gaty ünsli kabul etdi. Işimiň ulalmagy we ulalmagy bilen Eime goldawy hasam ulalýar. Indi başga bir zadyň işlemegini islämok, diňe Eime ynanýaryn. Bu siziň ähli ynamyňyza laýyk gelýän kompaniýa.
 • Marsel Anderson

  Eime bilen işlemek bize köp kanagatlanma berýär, sebäbi bu ýerde özümizi öýümiz ýaly duýýarys we maşgala ýaly duýýan gurşawymyzy döredýärler. Geljekde Eime bilen has köp işlemek isleýäris.

Habar merkezi

 • Gowy hil we arzan! Dünýä ...

  10/11/21
  Şu gün CCTV-iň maliýe we metbugat çäresi “undredüz ýyl we ýüzlerçe şäher” Zhejiang welaýatynyň Yiwu şäherine geldi. Zhejiang welaýatynyň ortasynda ýerleşýän Yiwu, “Kiçi haryt paýtagty ...
  Good quality and cheap! The world’s largest small commodity wholesale market is here! The total value of foreign trade imports and exports in the three quarters was nearly 300 billion yuan!
 • Täzelikleriň derňewi: tamamlamak üçin 10 aý ...

  10/11/21
  31,67 trillion ýuan - bu, meniň ýurdumyzyň ilkinji 10 aýda import we eksport söwdasynyň “ýazgysy”. -Yl bilen deňeşdirilende 22.2% ýokarlandy; sabyrsyzlyk bilen garaşýardyk, 130 milliard y ...
  News analysis: 10 months to complete the entire year of 2019, China’s foreign trade is stable and strengthened
 • Azimi: Yiwu-da köp boldum ...

  10/11/21
     CIIE 1.1-iň Azyk zalynda “Azimi Brothers Company” atly kiçijik stend bar. Onuň eýesi owgan daýysy, Azimi, hytaý ady Jin Fei we adamlar oňa La Jin diýýärler. Haçan-da rehim ...
  Azimi: I have been in Yiwu for more than 20 years
ähli habarlary görmek

Aýratyn önümler

Täze habar

Baýrakly önümleriňizi tapmaga kömek etmek üçin müşderilerimizden 1000-den gowrak sargytdan iň meşhur zatlary saýladyk.

Şahsy maglumatlar

 • facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube